ประกาศความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะทำการลงประกาศฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี่และระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสาร ดังนั้นท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

  1. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน
  2. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
  3. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน
  4. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
  5. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มาติดต่อ
  6. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น
  7. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล